Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Flashphoto NL

Artikel 1 - Termen

- Onder Flashphoto NL wordt verstaan: Het bedrijf Flashphoto NL, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder dossiernummer 53160894.
- Onder Wederpartij wordt verstaan: Alle personen die een samenwerking, dan wel een overeenkomst aangaan met Flashphoto NL, voor bepaalde en/of onbepaalde tijd.
- Onder Website wordt verstaan: Alle webpagina's en de inhoud ervan die behoren tot http://www.flashphoto.nl.

Artikel 2 - Algemeen - Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Flashphoto NL, en een Wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
- Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Flashphoto NL en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
- Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.
- Indien Flashphoto NL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Flashphoto NL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 - Orders

- Flashphoto NL kan niet aan zijn orders worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de order of orders, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
- De op de Website vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
- Prijzen van gemaakte orders, of genoemd op de website, gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
- De gevraagde gegevens op de Website dienen volledig en correct ingevuld te worden.

Artikel 4 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

- Flashphoto NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
* de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
* na het sluiten van de overeenkomst Flashphoto NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
* de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
* indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Flashphoto NL kan worden gevergd.
- In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Flashphoto NL vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 5 - Overmacht

- Flashphoto NL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
- Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Flashphoto NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Flashphoto NL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Flashphoto NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Flashphoto NL zijn verbintenis had moeten nakomen.
- Flashphoto NL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6 - Betaling

- Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Flashphoto NL aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Flashphoto NL aangegeven.
- Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
- Flashphoto NL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
- Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 - Eigendom

- Alle door Flashphoto NL in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Flashphoto NL, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
- Door Flashphoto NL geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
- De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Flashphoto NL veilig te stellen.
- Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Flashphoto NL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 8 - Garantie

- Op alle door Flashphoto NL geleverde zaken zit geen garantie. De Wederpartij dient zelf te zorgen voor het geleverde product, en dit veilig te stellen.
- Indien een product verloren of beschadigd raakt, zal Flashphoto NL geen nieuw exemplaar toekennen.
- Direct na ontvangst van de gelevere zaken is de veiligheid van het product een zorg van de Wederpartij.
- Bij het opnieuw bestellen van producten zal Flashphoto NL dan ook de op dat moment geldende kosten in rekening brengen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

- Flashphoto NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Flashphoto NL is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
- Flashphoto NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
- Indien Flashphoto NL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Flashphoto NL beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 10 - Risico-overgang

- Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht. (Zie ook Artikel 8, punt 3)

Artikel 11 - Vrijwaring

- De Wederpartij vrijwaart Flashphoto NL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Flashphoto NL toerekenbaar is.

Artikel 12 - Intellectuele eigendommen

- Flashphoto NL behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Flashphoto NL heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 - Geheimhouding

- De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van zaken waarin de Wederpartij kan vermoeden, of waarbij Flashphoto NL heeft laten weten, dat het vertrouwelijke informatie betreft van Flashphoto NL.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

- Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Flashphoto NL partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
- Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

- De voorwaarden zijn op dit moment niet gedeponeerd.
- Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Flashphoto NL.
- De datum van de laatste aanpassing van de voorwaarden is terug te vinden in de Algemene Voorwaarden, onder Artikel 16.
- Bij een wijziging van de voorwaarden wordt dit kenbaar gemaakt aan de Wederpartij bij het aangaan van een overeenkomst, alvorens de overeenkomst definitief gemaakt is.

Artikel 16 - De Algemene Voorwaarden

- De laatste versie van de voorwaarden van Flashphoto NL is van 27-10-2011, 21:36 uur.
-Tekstfouten voorbehouden.